Česky English
Skok na navigaci Skok na obsah
novinky a události
25.10.2016

Nabídka zaměstnání pro studenty

Více informací ...
15.4.2016

Témata pro doktorské studium pro školní rok 2016/2017

Více informací ...

Specializace

Inženýrská mechanika a biomechanika

Studium je zaměřeno na zvládnutí nejmodernějších výpočtových a experimentálních metod ve vědní oblasti mechaniky těles. Ve výpočtové oblasti jsou posluchači zejména podrobně seznámeni s teorií i praktickým využitím MKP v aplikaci na statické a dynamické pevnostní výpočty, včetně nelineárních, stabilitních a nestacionárních problémů. V oblasti experimentální mechaniky mají studenti k dispozici laboratoř, která je společným pracovištěm ústavu s firmou HBM – významným producentem měřící techniky. Tomu odpovídá nejnovější a průběžně doplňované vybavení. Důležitou oblastí studia je dále hodnocení životnosti a provozní spolehlivosti nebo výpočtové a experimentální modelování dynamických vlastností a chování strojních soustav. Tradičně přitažlivou součástí studijního programu je pro posluchače také úvod do biomechaniky. Posluchači se mohou ve třech po sobě následujících volitelných předmětech Biomechanika I-III postupně seznámit s využíváním výpočtových metod v oblasti deformačně-napěťové analýzy živých tkání, orgánů a implantátů, zejména se zaměřením na svalově-kosterní, resp. srdečně-cévní soustavu. Cílem je zvládnutí výpočtového modelování mechanického chování nejsofistikovanějších typů materiálů, a to jak biologických, tak i technických. Získané znalosti lze velmi efektivně využít i mimo oblast medicínských a biomechanických aplikací.

V rámci studia oboru Inženýrská mechanika se studentům nabízí možnost stáží na zahraničních univerzitách, s nimiž jsou podepsány bilaterální smlouvy v rámci programu SOCRATES/ERASMUS. Byly uskutečněny studijní pobyty v DCU Dublin, TU Chemnitz, Salford University, podepsány jsou další dohody s universitami v Portugalsku (Lisabon), Německu (Darmstadt) a Polsku (Bydgoszcz, Warsava).

Absolvent oboru Inženýrská mechanika má díky systémově pojaté výuce a charakteru vzdělání vysokou odbornou adaptabilitu, což dává velké šance pro uplatnění v mnoha odvětvích ekonomiky. Dokladem toho jsou absolventi, působící dnes na vedoucích místech konstrukčních a výpočtových oddělení větších podniků, ale i v obchodních zastoupeních zahraničních firem.

Mechatronika

Mechatronika představuje vědní oblast, která se v současné době ve vyspělých zemích nebývale rychle rozvíjí. Jedná se o obor, který v sobě integruje přesnou mechaniku, elektrotechniku a elektroniku s inteligentním počítačovým řízením. Typickým mechatronickým produktem je tedy soustava s prvky inteligentního chování, schopná reagovat na změny prostředí, detekovat kritické provozní stavy a optimalizovat svoji odezvu na dynamicky se měnící okolní podmínky. Tyto komplexní technické produkty musí být od počátku navrhovány jako interaktivní celek, aby bylo dosaženo tzv. synergického efektu. Výuku mechatroniky na VUT v Brně, jako samostatné inženýrské specializace, zajišťuje Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI ve spolupráci s Ústavem automatizace a informatiky FSI a Ústavem výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT.

Studenti mají možnost zahraničních stáží v magisterském nebo doktorském studiu na zahraničních universitách, s nimiž jsou podepsány bilaterální smlouvy v rámci programu SOCRATES/ERASMUS. Byly uskutečněny studijní pobyty v DCU Dublin, TU Chemnitz, Salford University, podepsány jsou další dohody s universitami v Portugalsku (Lisabon), Německu (Darmstadt) a Polsku (Bydgoszcz, Warsava). Tato volba je do značné míry ponechána na iniciativě samotných studentů.

Možnosti uplatnění jsou díky širokému vědnímu základu mechatroniky velmi rozmanité. Dosavadní absolventi se uplatňují jak ve strojírenských, tak i v elektrotechnických průmyslových subjektech, a poptávka po jejich mezioborové kvalifikaci neustále roste. Navíc v mechatronice akcentovaný systémový přístup k řešení problémů se stále více uplatňuje i v ekonomice, obchodě, biomedicíně a dalších oborech. Absolvent má také možnost pokračovat v magisterském studiu oboru Mechatronika a později i získat vědeckou hodnost PhD s vyhlídkou na případnou vědeckou či akademickou kariéru.


Zpět nahoru