Česky English
Skok na navigaci Skok na obsah
novinky a události
25.10.2016

Nabídka zaměstnání pro studenty

Více informací ...
15.4.2016

Témata pro doktorské studium pro školní rok 2016/2017

Více informací ...

Doktorské studium

Cílem doktorského studijního programu je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků pro vědeckou práci v daném oboru. Studium je proto zaměřeno na poznání teoretického základu celého oboru a dále na podrobné seznámení se s nejvýznamnějšími poznatky v užším zaměření, na které navazuje téma disertační práce. Studium je orientováno na přípravu k vědecké práci ve zvoleném oboru a dosažená úroveň znalostí je prezentována u státní doktorské zkoušky. Schopnost dosahovat původní vědecké výsledky je prokazována zpracováním a obhajobou disertační práce.

Doktorské studium probíhá prezenční formou (denní studium a student pobírá stipendium) a kombinovanou formou (studium při zaměstnání). Prezenční forma studia trvá zpravidla 4 roky, kombinovaná forma 5 let. Po úspěšné obhajobě disertační práce je absolventům doktorského studijního programu udělen akademický titul “doktor” (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).

Ústav zajišťuje přípravu doktorandů v oboru: Inženýrská mechanika a to v oblastech:

Vědecká výchova v tomto oboru je zaměřena na následující obory mechaniky:

 1. Mechanika těles
  • Teorie modelování mechanických soustav - modelování experimentální a výpočtové (simulace, identifikace, optimalizace, citlivostní analýza). Deformační, napjatostní, stabilitní, spolehlivostní, vibrační a hlukové analýzy technických objektů s uvažováním všech typů nelinearit (velké deformace, kontakt, materiálové nelinearity), pro materiály kovové, pryže, vláknové i částicové kompozity, pro problémy přímé a nepřímé. Lomová mechanika a problémy homogenizace složených materiálů.
  • Výpočtové modelování vybraných technologických procesů (tváření apod.)
  • Dynamika interaktivních pohonových a rotorových soustav, dynamika vozidel, vybrané problémy vibroakustiky.
 2. Mechatronika
  Výzkum a vývoj řídících algoritmů na základě využití metod umělé inteligence (expertní systémy, genetické algoritmy, neuronové sítě). Aplikace metod umělé inteligence při návrzích elektromechanických technických soustav.
 3. Biomechanika
  • Biomechanika svalově-kosterní soustavy - řešení problémů klinické praxe výpočtovým modelováním, např. endoprotézy velkých kloubů, problematiky patologie páteře, páteřních a jiných fixátorů, plastiky kyčelního kloubu, zubní implantáty.
  • Biomechanika srdečně-cévní soustavy - konstitutivní vztahy měkkých tkání, zahrnující jejich typické vlastnosti (hyperelasticita-pseudoelasticita, viskoelasticita, anizotropie, kontraktilita). Výpočtové modelování mechanického chování zdravých a patologických tepen, včetně kontaktu s implantáty. Výpočtové modelování mechanických zkoušek izolovaných buněk.
  • Biomechanika sluchové a vokální soustavy - umělé hlasivky, modelování vedení zvuku, sluchové náhrady.

Zpět nahoru