Absolvoval: 2015

Institute of High Performance Computing, Singapur (Ph.D. student)

Pružnosť a pevnosť ma zaujali už počas strednej školy, a preto po nástupe na VUT bol ÚMTMB takmer istou voľbou. Značné množstvo predmetov na bakalárskom stupni práve z ÚMTMB moje rozhodnutie o nástupe len uľahčilo a mal som predstavu, s kým prídem na ústave do kontaktu. S ústavom som začal bližšie spolupracovať počas svojej bakalárskej práce, ktorá bola vedená v spolupráci s ÚFM AV ČR, v. v. i., kde som sa zaoberal lomovou mechanikou. Podobne som pokračoval aj na magisterskom štúdiu. Začiatok magisterského štúdia som začal na Lund University vo Švédsku cez ERASMUS, ktorého bilaterálna zmluva bola práve cez ÚMTMB. Získal som skvelé základy topologickej optimalizácie, MKP algoritmov a experimentálnej mechaniky, ako napríklad DIC. Na ÚMTMB a ÚFM som sa stretol s úžasným pracovným prostredím, ktoré mi poskytlo možnosti sebarealizácie a taktiež podporu a otvorené dvere pri hľadaní otázok nielen k bakalárskej a diplomovej práci. Mal som skvelú možnosť a priestory rozvíjať svoju vedeckú činnosť a prezentačné schopnosti, napríklad výukou pružnosti a pevnosti. Počas magisterského štúdia som bol zamestnancom na ÚFM a krátku dobu som sa tiež podieľal na vývoji riešiča MKP softwaru spoločnosti Dlubal. ÚMTMB mi poskytol nezaplatiteľné základy v oblasti štrukturálnej analýzy a príbuzných oblastí, na ktorých dnes pevne stojím počas doktorského štúdia na Institute of High Performance Computing, A*Star v Singapure. Momentálne sa zaoberám vplyvom mikroštruktúrny na vlastnosti nanokryštalických materiálov s tvarovou pamäťou a modelmi fázového poľa na popis plasticity a deformačných mechanizmov na úrovni nanometrov. Matematické modely vo forme nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc, často so singularitami, numericky riešim pomocou metódy konečných prvkov. Súčasná pozícia mi dáva obrovský priestor k paralelnému programovaniu s možnosťou využiť zdroje novo spusteného superpočítača NSCC.